• โรงเรียนกุมภวาปี
    164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

  • โรงเรียนกุมภวาปี
    164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

  • สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
    164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

ข้อมูลบุคลากร ลูกจ้างชั่วคราว

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายสนอง สำนักดี ลูกจ้างชั่วคราว
2 นายประยงค์ เกษนอก นักการภารโรง
3 นายธนอภิพัฒน์ พันธิยา ลูกจ้างชั่วคราว
4 นายลาชิน สีกะแกะ ลูกจ้างชั่วคราว
5 นายธีรยุทธ ปัดสุวรรณ ลูกจ้างชั่วคราว
6 นางทวินันท์ เสนาเสถียร ครูธุรการ
7 นางฉวีวรรณ ศิริสุวรรณ ลูกจ้างชั่วคราว
8 นางกิ่งกาญจน์ จำปาแดง ลูกจ้างชั่วคราว
9 นางสาวสมฤทัย ใจสามารถ ลูกจ้างชั่วคราว
10 นางสาวมุกดา ศิริสุวรรณ พนักงานบัญชี