• โรงเรียนกุมภวาปี
  164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

 • สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

 • โรงเรียนกุมภวาปี
  164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

 • โรงเรียนกุมภวาปี
  164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

 • โรงเรียนกุมภวาปี
  164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/กลยุทธ์

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำกีฬา
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
ยิ้มง่าย ไหว้สวย
 
กลยุทธ์
       ๑. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู็ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนมาตรฐานสากล
       ๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
       ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
       ๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเป็นสมาชิกของประชาคมโลก
       ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
       ๖. ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
       ๗. พัฒนาระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล วิจัยและพัฒนา
       ๘. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
       ๙. พัฒนาโรงเรียนให้มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย สวยงาม

จุดเน้นการจัดการศึกษา
       ๑. มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
       ๒. สื่อสารสองภาษา
       ๓. ล้ำหน้าทางความคิด
       ๔. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
       ๕. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม