• โรงเรียนกุมภวาปี
    164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์
เป็นสถานศึกษาที่พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล ภายในปี ๒๕๖๕
 

พันธกิจ
๑. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล
๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิตและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓. พัฒนาผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๔. พัฒนาผู้เรียนมีศักยภาพในการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน และมีความเป็นพลโลก
๕. พัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๖. พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากร ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
๗. พัฒนาระบบนิเทศ ติดตาม ประเมินผล วิจัยและพัฒนา
๘. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
๙. พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย สวยงาม

 

เป้าประสงค์
๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิตและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๔. ผู้เรียนมีศักยภาพในการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน และมีความเป็นพลโลก
๕. ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๖. ครู บุคลากรมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
๗. โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล วิจัยและพัฒนาฃ
๘. โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
๙. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย สวยงาม