• โรงเรียนกุมภวาปี
  164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

 • สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

 • โรงเรียนกุมภวาปี
  164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

 • โรงเรียนกุมภวาปี
  164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

 • โรงเรียนกุมภวาปี
  164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน


 

"ตราดอกบัวสามดอก" หมายถึง บุคคลที่เข้ามาเรียนแล้วเป็นบุคคลที่สอนได้ ดังนี้

        1. ดอกบัวบานแล้ว เสมือนบุคคลที่มีปัญญาเฉลียวฉลาด เมื่อได้รับการสั่งสอนก็เข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้ง และนำไปปฏิบัติได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
        2. ดอกบัวเหนือน้ำ เสมือนบุคคลที่มีปัญญาดี เมื่อได้รับการอบรมสั่งสอนสามารถเข้าใจได้รวดเร็ว และพร้อมที่จะนำไปปฏิบัติ
        3. ดอกบัวปริ่มน้ำ เสมือนบุคคลที่มีสติปัญญาปานกลางพร้อมที่จะรับการอบรมสั่งสอนและมีโอกาสที่จะเพิ่มพูนสติปัญญาในภายหน้า