• โรงเรียนกุมภวาปี
  164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

 • สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

 • โรงเรียนกุมภวาปี
  164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

 • โรงเรียนกุมภวาปี
  164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

คำสั่งออนไลน์ E-Office

ประกาศโรงเรียนกุมภวาปี     ครั้ง วันที่
ประกาศโรงเรียนกุมภวาปี เรื่อง การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกุมภวาปี (แทนตำแหน่งที่ลาออก) ดาวน์โหลด 2.27 MB 15 31 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกุมภวาปี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ดาวน์โหลด 0.24 MB 91 20 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนกุมภวาปี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนกุมภวาปี ดาวน์โหลด 0.13 MB 45 1 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนกุมภวาปี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 4 ด้าน ดาวน์โหลด 0.11 MB 46 6 พ.ย 64
ประกาศโรงเรียนกุมภวาปี เรื่อง การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกุมภวาปี ดาวน์โหลด 0.49 MB 89 7 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนกุมภวาปี เรื่อง การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกุมภวาปี ดาวน์โหลด 0.30 MB 138 17 มิ.ย. 64
คำสั่งภายในโรงเรียน     ครั้ง วันที่
292/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) ดาวน์โหลด 2.22 MB 18 14 ก.ย. 65
271/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด 7.40 MB 13 14 ก.ย. 65
115/2565 แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอนรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 2.60 MB 55 27 ส.ค. 65
246/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 1.36 MB 32 23 ส.ค. 65
247/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ (English Camp) ดาวน์โหลด 2.87 MB 40 23 ส.ค. 65
229/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.94 MB 46 13 ส.ค. 65
227/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดอาคาร 216 ก โรงเรียนกุมภวาปี ดาวน์โหลด 1.30 MB 49 13 ส.ค. 65
220/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก (Cha-Ching) ดาวน์โหลด 1.67 MB 33 13 ส.ค. 65
219/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมยกย่องเชิดชูแม่ดีเด่น และลูกกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 7.74 MB 43 13 ส.ค. 65
217/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการโรงเรียนตามมาตรฐานสากล (OBEC QA) และแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด 4.26 MB 44 13 ส.ค. 65
216/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 ดาวน์โหลด 4.77 MB 32 13 ส.ค. 65
215/2565 ให้ข้าราชการครูไปราชการ ดาวน์โหลด 0.60 MB 181 13 ส.ค. 65
213/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรม และการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ดาวน์โหลด 2.45 MB 29 13 ส.ค. 65
201/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 6.70 MB 42 24 ก.ค. 65
198/2565 แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอนกิจกรรมยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 1.21 MB 44 24 ก.ค. 65
183/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 2.20 MB 64 10 ก.ค. 65
192/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 1.59 MB 74 3 ก.ค. 65
185/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.47 MB 58 3 ก.ค. 65
184/2565 แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.39 MB 52 3 ก.ค. 65
179/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด 3.26 MB 95 25 มิ.ย. 65
170/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมตามโครงการ พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ดาวน์โหลด 4.20 MB 56 24 มิ.ย. 65
151/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด 0.67 MB 60 21 มิ.ย. 65
161/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 (วPA) ดาวน์โหลด 3.45 MB 68 17 มิ.ย. 65
169/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูและกิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 9.05 MB 49 16 มิ.ย. 65
168/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 12.21 MB 56 16 มิ.ย. 65
162/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 4.36 MB 68 16 มิ.ย. 65
160/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 2.71 MB 35 16 มิ.ย. 65
156/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน และสมาชิกสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 6.98 MB 33 16 มิ.ย. 65
159/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 2.07 MB 41 12 มิ.ย. 65
158/2565 ให้ข้าราชการครูไปราชการ ดาวน์โหลด 0.84 MB 47 12 มิ.ย. 65
154/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดาวน์โหลด 1.31 MB 49 5 มิ.ย. 65
153/2565 ให้ข้าราชการครูไปราชการ (วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินี) ดาวน์โหลด 0.58 MB 62 5 มิ.ย. 65
150/2565 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.81 MB 60 5 มิ.ย. 65
145/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.40 MB 41 5 มิ.ย. 65
144/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำกับ ติดตาม แก้ไขผลการเรียน 0, ร, มส, มผ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 2.39 MB 38 5 มิ.ย. 65
121/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด 0.08 MB 51 30 พ.ค. 65
143/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการห้องเรียนศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ โรงเรียนกุมภวาปี ดาวน์โหลด 0.18 MB 51 29 พ.ค. 65
140/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อรับทุนปัจจัยพื้นฐานและทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.47 MB 52 29 พ.ค. 65
139/2565 แต่งตั้งกรรมการพิจารณานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.38 MB 48 29 พ.ค. 65
137/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการทดสอบวัดความสามารถทักษะทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ดาวน์โหลด 0.18 MB 38 29 พ.ค. 65
117/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การปรับปรุงหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่นและ STAR STEMS เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียนและแนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ" ในรูปแบบออนไลน์ ดาวน์โหลด 7.26 MB 65 9 พ.ค. 65
110/2565 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.77 MB 61 7 พ.ค. 65
088/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม "ทำบุญและรดน้ำดำหัวขอพร สืบสานประเพณีสงกรานต์" ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด 0.30 MB 57 8 เม.ย. 65
081/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.77 MB 46 8 เม.ย. 65
080/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 1.10 MB 58 26 มี.ค. 65
075/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ประกาศนียบัตร (ปพ.2) และแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 1.13 MB 61 21 มี.ค. 65
066/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมทดสอบความรู้และประสบการณ์ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 1.75 MB 83 21 มี.ค. 65
057/2565 แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอนกิจกรรมยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 1.16 MB 90 21 มี.ค. 65
056/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.46 MB 87 8 มี.ค. 65
061/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.50 MB 71 8 มี.ค. 65
070/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการปฏิบัติหน้าที่เรียนซ้ำรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์กรณีพิเศษ ดาวน์โหลด 2.67 MB 58 7 มี.ค. 65
059/2565 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมทดสอบความรู้และประสบการณ์ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 3.45 MB 123 7 มี.ค. 65
053/2565 แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 3.28 MB 148 3 มี.ค. 65
058/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ "โรงเรียนปลอดขยะ" ดาวน์โหลด 6.53 MB 104 3 มี.ค. 65
049/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.28 MB 65 24 ก.พ. 65
052/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ดาวน์โหลด 0.66 MB 3,045 23 ก.พ. 65
046/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.65 MB 215 21 ก.พ. 65
046/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนกุมภวาปียอดมงกุฎ ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.57 MB 43 19 ก.พ. 65
017/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ดาวน์โหลด 0.53 MB 377 2 ก.พ. 65
010/2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนกุมภวาปี ดาวน์โหลด 0.35 MB 2,386 1 ก.พ. 65
011/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.1) เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ (ตามหลักเกณฑ์ ว.21) ดาวน์โหลด 0.24 MB 96 21 ม.ค. 65
008/2565 มอบหมายการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม ดาวน์โหลด 0.41 MB 51 17 ม.ค. 65
001/2565 มอบหมายการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 4 - 14 มกราคม 2565 ดาวน์โหลด 0.48 MB 59 9 ม.ค. 65
331/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2565 ดาวน์โหลด 0.90 MB 100 1 ม.ค. 65
321/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น (Microsoft Basic to Data Science) ดาวน์โหลด 1.38 MB 60 22 ธ.ค. 64
304/2564 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 1.86 MB 64 22 ธ.ค. 64
324/2564 มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Information and Communication Technology (ICT) โรงเรียนกุมภวาปี ดาวน์โหลด 0.36 MB 60 21 ธ.ค. 64
318/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 0.87 MB 48 19 ธ.ค. 64
308/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด 0.81 MB 122 19 ธ.ค. 64
300/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ปพ.5 ในรูปแบบออนไลน์ ดาวน์โหลด 0.23 MB 54 5 ธ.ค. 64
297/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.19 MB 53 5 ธ.ค. 64
296/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน ดาวน์โหลด 1.38 MB 49 24 พ.ย 64
294/2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการแก้ไขผลการเรียน ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.13 MB 57 23 พ.ย 64
288/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระราชทานผ้าพระกฐิน ดาวน์โหลด 2.63 MB 49 22 พ.ย 64
280/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน ดาวน์โหลด 3.34 MB 55 22 พ.ย 64
282/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ศูนย์โรงเรียนกุมภวาปี ดาวน์โหลด 1.28 MB 124 11 พ.ย 64
273/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ HCEC (Human Capital Excellence Center : HCEC) ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์โรงเรียนกุมภวาปี ดาวน์โหลด 0.97 MB 181 11 พ.ย 64
265/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน สาระการเรียนรู้ : พืชศึกษา ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ประโยชน์แท้แก่มหาชนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดาวน์โหลด 0.26 MB 76 6 พ.ย 64
264/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดาวน์โหลด 0.43 MB 100 6 พ.ย 64
267/2564 มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงานตามหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ดาวน์โหลด 4.72 MB 411 2 พ.ย 64
259/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลด 0.41 MB 78 2 พ.ย 64
264/2564 แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอนรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.27 MB 76 1 พ.ย 64
260/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน ดาวน์โหลด 2.49 MB 55 1 พ.ย 64
261/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกุมภวาปี ครบรอบ 73 ปี ดาวน์โหลด 0.10 MB 83 30 ต.ค. 64
254/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนกุมภวาปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ดาวน์โหลด 0.46 MB 37 30 ต.ค. 64
255/2564 มอบหมายการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลด 2.52 MB 78 27 ต.ค. 64
248/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่นและ STAR STEMS เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน ในรูปแบบออนไลน์ ดาวน์โหลด 1.01 MB 51 25 ต.ค. 64
246/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน ดาวน์โหลด 3.19 MB 45 21 ต.ค. 64
244/2564 มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.32 MB 65 17 ต.ค. 64
243/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในระหว่างวันที่ 12 - 18 ตุลาคม 2564 (กรณีพิเศษ) ดาวน์โหลด 1.00 MB 44 17 ต.ค. 64
170/2564 มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงานตามหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ดาวน์โหลด 0.38 MB 66 13 ต.ค. 64
240/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด 0.34 MB 39 13 ต.ค. 64
237/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน ดาวน์โหลด 3.36 MB 45 13 ต.ค. 64
236/2564 มอบหมายการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลด 1.29 MB 78 11 ต.ค. 64
220/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว9 (PA) รูปแบบออนไลน์ ดาวน์โหลด 0.10 MB 3,183 22 ก.ย. 64
218/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสำรวจความยินยอมของผู้ปกครองในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน ดาวน์โหลด 1.17 MB 76 18 ก.ย. 64
212/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด 0.46 MB 103 18 ก.ย. 64
201/2564 มอบหมายการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2564 ดาวน์โหลด 1.02 MB 69 2 ก.ย. 64
205/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ กำกับ ติดตามและช่วยเหลือนักเรียน ในการเรียนออนไลน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลด 0.84 MB 53 1 ก.ย. 64
202/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ดาวน์โหลด 0.34 MB 75 1 ก.ย. 64
195/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 4.29 MB 63 28 ส.ค. 64
196/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแก้ปัญหาติด 0 ร มส. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลด 0.72 MB 83 28 ส.ค. 64
199/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.28 MB 47 26 ส.ค. 64
187/2564 มอบหมายการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 2 - 31 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลด 0.44 MB 48 6 ส.ค. 64
184/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะและแนวทางการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลรูปแบบออนไลน์ ดาวน์โหลด 1.12 MB 339 8 ส.ค. 64
177/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานทางการศึกษาความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด 0.73 MB 43 6 ส.ค. 64
160/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Conference ระยะที่ 1 ดาวน์โหลด 2.06 MB 95 24 ก.ค. 64
181/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน และสมาชิกสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.21 MB 173 24 ก.ค. 64
156/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลงตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน กรรมการประเมิน และวิธีการประเมิน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำ ดาวน์โหลด 3.49 MB 65 6 ก.ค. 64
154/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ดาวน์โหลด 1.23 MB 62 2 ก.ค. 64
127/2564 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 3.12 MB 115 22 มิ.ย. 64
135/2564 แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอนรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.26 MB 91 12 มิ.ย. 64
129/2564 มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการ ช่วงระหว่างวันที่ 1-11 มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลด 0.16 MB 93 2 มิ.ย. 64
125/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น และ STAR STEMS ในรูปแบบออนไลน์ ดาวน์โหลด 0.96 MB 84 19 พ.ค. 64
116/2564 ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคุมสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.68 MB 62 17 พ.ค. 64
121/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ Platform Cisco Webex ดาวน์โหลด 3.52 MB 63 14 พ.ค. 64
118/2564 มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการ ช่วงระหว่างวันที่ ๑๑ พฤษภาคม - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด 0.18 MB 96 6 พ.ค. 64
107/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม "รดน้ำดำหัวขอพร สืบสานประเพณีสงกรานต์" ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด 2.08 MB 182 7 เม.ย. 64
113/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบนักเรียนทุนโครงการกุมภวาปียอดมงกุฎ ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.46 MB 92 7 เม.ย. 64
103/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศ - อำลาสถาบัน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 2.03 MB 62 2 เม.ย. 64
102/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งลุ่มน้ำปาวตอนบน (UPPO GAMES) ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 3.31 MB 58 2 เม.ย. 64
076/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 1.79 MB 1,064 25 มี.ค. 64
083/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 3.87 MB 634 21 มี.ค. 64
082/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 2.89 MB 109 21 มี.ค. 64
077/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.95 MB 781 21 มี.ค. 64
075/2564 ให้ข้าราชการครูไปราชการ ดาวน์โหลด 0.10 MB 64 15 มี.ค. 64
070/2564 ให้ข้าราชการครูไปราชการ ดาวน์โหลด 0.21 MB 62 15 มี.ค. 64
074/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ดาวน์โหลด 0.39 MB 112 10 มี.ค. 64
069/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชผ้าไตรพระราชทาน ดาวน์โหลด 0.87 MB 103 9 มี.ค. 64
057/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่นโรงเรียนกุมภวาปี ดาวน์โหลด 2.21 MB 1,636 9 มี.ค. 64
034/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด 1.41 MB 204 9 มี.ค. 64
056/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 1.08 MB 211 5 มี.ค. 64
054/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด 0.54 MB 58 28 ก.พ. 64
053/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมบุญประจำปี (บุญผะเหวด) ดาวน์โหลด 0.69 MB 169 28 ก.พ. 64
049/2564 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืนประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 ดาวน์โหลด 0.82 MB 214 28 ก.พ. 64
042/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและจัดทำหลักสูตรโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. (SMT) ดาวน์โหลด 0.58 MB 362 28 ก.พ. 64
035/2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการติดตามผลการเรียนและแก้ไข 0, ร, มส., มผ. ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.63 MB 102 6 ก.พ. 64
032/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลนักเรียนในการพักค้างคืนเพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.70 MB 83 6 ก.พ. 64
016/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 2.65 MB 79 6 ก.พ. 64
015/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 1.44 MB 58 6 ก.พ. 64
005/2564 มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงานตามหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 4.72 MB 156 6 ก.พ. 64
311/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่วิทยฐานะครูชำนาญการ ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.29 MB 69 6 ก.พ. 64
308/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด 1.10 MB 56 6 ก.พ. 64
293/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด 0.59 MB 70 6 ก.พ. 64
288/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี "วันวชิราวุธ" ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 1.68 MB 102 6 ก.พ. 64
268/2563 แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอนรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 3.47 MB 49 6 ก.พ. 64
261/2563 ให้ข้าราชการครูไปราชการ ดาวน์โหลด 1.52 MB 191 6 ก.พ. 64
244/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 3.01 MB 57 6 ก.พ. 64
243/2563 แต่งตัั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดาวน์โหลด 0.85 MB 44 6 ก.พ. 64
238/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีออกพรรษาแข่งขันเรือยาว ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด 1.46 MB 132 6 ก.พ. 64
220/2563 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืนประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลด 0.75 MB 52 6 ก.พ. 64
034/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด 1.41 MB 97 9 มี.ค. 64
193/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.89 MB 56 6 ก.พ. 64
191/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดาวน์โหลด 1.67 MB 70 6 ก.พ. 64
173/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.92 MB 59 6 ก.พ. 64
171/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำสถานศึกษาโรงเรียนกุมภวาปี ดาวน์โหลด 0.65 MB 62 6 ก.พ. 64
146/2563 แต่งตั้งผู้ดูแลระบบและนายทะเบียนสารสนเทศทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผ่าน www.deep.go.th ระดับสถานศึกษา ดาวน์โหลด 0.25 MB 48 6 ก.พ. 64
104/2563 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการอบรมบูรณาการการจัดการเรียนรู้และกระบวนการวิจัยทางการศึกษา ดาวน์โหลด 0.04 MB 59 6 ก.พ. 64
คำสั่งภายนอก     ครั้ง วันที่
130/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเล ดาวน์โหลด 0.37 MB 43 9 ส.ค. 64
2221/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชั้นขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 1.09 MB 112 25 มี.ค. 64
คำสั่งเขตพื้นที่การศึกษา     ครั้ง วันที่
158/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนกุมภวาปี ดาวน์โหลด 0.67 MB 15 13 ส.ค. 65
42/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 0.64 MB 28 5 มิ.ย. 65
19/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ระดับสนามสอบ ดาวน์โหลด 0.37 MB 27 8 ก.พ. 65
18/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับศูนย์สอบย่อย การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.74 MB 59 8 ก.พ. 65
130/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเล ดาวน์โหลด 0.19 MB 48 21 ม.ค. 65
ประกาศเขตพื้นที่การศึกษา     ครั้ง วันที่
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 216 ก ของโรงเรียนกุมภวาปี ดาวน์โหลด 0.21 MB 31 2 ส.ค. 65