• โรงเรียนกุมภวาปี
    164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

คำสั่งออนไลน์ E-Office

ประกาศโรงเรียนกุมภวาปี     ครั้ง วันที่
ประกาศโรงเรียนกุมภวาปี เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.17 MB 35 3 พ.ค. 66
แจ้งการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.95 MB 64 10 มี.ค. 66
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการกุมภวาปียอดมงกุฎ รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 1.09 MB 44 10 มี.ค. 66
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการกุมภวาปียอดมงกุฎ รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 1.17 MB 84 10 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนกุมภวาปี เรื่อง แจ้งการปิดเรียน ดาวน์โหลด 0.06 MB 70 4 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกุมภวาปี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 4 ด้าน ดาวน์โหลด 0.12 MB 108 28 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกุมภวาปี เรื่อง การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกุมภวาปี (ประกาศ ณ วันที่ 1 ต.ค. 64) ดาวน์โหลด 0.10 MB 108 8 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกุมภวาปี เรื่อง การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกุมภวาปี (แทนตำแหน่งที่ลาออก) ดาวน์โหลด 2.27 MB 142 31 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกุมภวาปี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ดาวน์โหลด 0.24 MB 258 20 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนกุมภวาปี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนกุมภวาปี ดาวน์โหลด 0.13 MB 205 1 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนกุมภวาปี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 4 ด้าน ดาวน์โหลด 0.11 MB 169 6 พ.ย 64
ประกาศโรงเรียนกุมภวาปี เรื่อง การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกุมภวาปี (ประกาศ ณ วันที่ 1 ธ.ค. 63) ดาวน์โหลด 0.30 MB 314 17 มิ.ย. 64
คำสั่งภายในโรงเรียน     ครั้ง วันที่
157/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 1.17 MB 38 3 มิ.ย. 66
142/2566 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.71 MB 42 21 พ.ค. 66
133/2566 แต่งตั้งหัวหน้าและรองหัวหน้าระดับชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.15 MB 42 21 พ.ค. 66
144/2566 ให้ข้าราชการครูไปราชการ (ประชุมเชิงปฏิบัติการขอรับเงินเบื้ยหวัดฯ) ดาวน์โหลด 0.20 MB 36 21 พ.ค. 66
145/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประม ดาวน์โหลด 4.25 MB 76 20 พ.ค. 66
132/2566 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 1.61 MB 63 12 พ.ค. 66
128/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.94 MB 46 12 พ.ค. 66
121/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning ดาวน์โหลด 2.68 MB 89 3 พ.ค. 66
166/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม "ทำบุญและรดน้ำดำหัวขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์" ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด 1.05 MB 78 4 เม.ย. 66
114/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการซ่อมเสริมและแก้ไขผลการเรียนและเรียนซ้ำรายวิชา ดาวน์โหลด 0.14 MB 91 4 เม.ย. 66
093/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 2.97 MB 70 4 เม.ย. 66
092/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 3.39 MB 89 25 มี.ค. 66
108/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันกีฬาโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งลุ่มน้ำปาวตอนบน (UPPO GAMES) ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด 0.81 MB 88 16 มี.ค. 66
099/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บ ดาวน์โหลด 1.38 MB 117 10 มี.ค. 66
069/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนดิจิทัลเทคโนโลยีเสมือนจริงด้วยโปรแกรม Minecraft Education Edition ประจ ดาวน์โหลด 2.71 MB 111 10 มี.ค. 66
079/2566 แต่งตั้งข้าราชการครู ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดาวน์โหลด 1.11 MB 113 28 ก.พ. 66
077/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.17 MB 78 28 ก.พ. 66
069/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 2.31 MB 100 28 ก.พ. 66
069/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 5.97 MB 95 28 ก.พ. 66
068/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 3.68 MB 75 28 ก.พ. 66
066/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการกุมภวาปียอดมงกุฎ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 2.51 MB 62 28 ก.พ. 66
076/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด โดยไม่พักค้าง ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 2.50 MB 69 22 ก.พ. 66
073/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเดินทางไกล และสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนกุมภวาปี ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 6.53 MB 92 22 ก.พ. 66
061/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 1.97 MB 63 22 ก.พ. 66
040/2566 ให้ข้าราชการครูไปราชการ (ค่ายวิทยาศาสตร์) ดาวน์โหลด 0.61 MB 80 15 ก.พ. 66
037/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนวิทยาศาสตร์ กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด 3.06 MB 63 15 ก.พ. 66
033/2566 ให้ข้าราชการครูไปราชการ (เข้าค่ายลูกเสือ ม.3) ดาวน์โหลด 0.16 MB 89 29 ม.ค. 66
024/2566 ให้ข้าราชการครูไปราชการ (ทัศนศึกษา ม.3) ดาวน์โหลด 0.19 MB 78 29 ม.ค. 66
023/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทัศนศึกษา ดาวน์โหลด 0.51 MB 134 29 ม.ค. 66
031/2566 มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม) ดาวน์โหลด 0.11 MB 94 28 ม.ค. 66
032/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการวันตรุษจีน 2566 ดาวน์โหลด 1.48 MB 86 28 ม.ค. 66
028/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด 1.99 MB 87 28 ม.ค. 66
018/2566 ให้ข้าราชการครูไปราชการ (อบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ดาวน์โหลด 0.10 MB 92 21 ม.ค. 66
017/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด 0.44 MB 95 15 ม.ค. 66
015/2566 ให้ข้าราชการครูไปราชการ (วันครู) ดาวน์โหลด 2.22 MB 114 15 ม.ค. 66
012/2566 ให้ข้าราชการครูไปราชการ (ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ จ.ร้อยเอ็ด) ดาวน์โหลด 3.12 MB 91 15 ม.ค. 66
004/2566 แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการสอบประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 6.75 MB 107 15 ม.ค. 66
422/2565 แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงานโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษและภาษาจีน (English and Chinese Camp 2022) ดาวน์โหลด 3.04 MB 87 15 ม.ค. 66
421/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2566 ดาวน์โหลด 4.58 MB 98 15 ม.ค. 66
403/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2566 ดาวน์โหลด 2.35 MB 101 26 ธ.ค. 65
412/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 9.95 MB 99 22 ธ.ค. 65
409/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 3.56 MB 81 22 ธ.ค. 65
402/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ศูนย์การแข่งขันที่ 2 โรงเรียนกุมภวาปี ดาวน์โหลด 1.07 MB 104 22 ธ.ค. 65
394/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม "วันวชิราวุธ" ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 6.04 MB 131 4 ธ.ค. 65
388/2565 ให้ข้าราชการครูไปราชการ ดาวน์โหลด 0.10 MB 107 4 ธ.ค. 65
348/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระดมทุนเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 3.93 MB 132 19 พ.ย 65
349/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 1.67 MB 177 19 พ.ย 65
358/2565 ให้ข้าราชการครูไปราชการ ดาวน์โหลด 1.90 MB 118 6 พ.ย 65
355/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล OBECQA" ดาวน์โหลด 10.16 MB 271 6 พ.ย 65
354/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีออกพรรษาแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลด 3.04 MB 116 6 พ.ย 65
330/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน สาระการเรียนรู้ : พืชศึกษา ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ประโยชน์แท้แก่มหาชนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดาวน์โหลด 0.28 MB 159 28 ต.ค. 65
329/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดาวน์โหลด 0.43 MB 127 28 ต.ค. 65
332/2565 ให้ข้าราชการครูไปราชการ ดาวน์โหลด 0.24 MB 129 28 ต.ค. 65
347/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกุมภวาปี ครบรอบ 74 ปี ดาวน์โหลด 0.41 MB 126 28 ต.ค. 65
344/2565 แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอนรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 10.53 MB 132 27 ต.ค. 65
298/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.47 MB 169 21 ต.ค. 65
304/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 5.11 MB 319 2 ต.ค. 65
292/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) ดาวน์โหลด 2.22 MB 308 14 ก.ย. 65
271/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด 7.40 MB 304 14 ก.ย. 65
115/2565 แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอนรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 2.60 MB 369 27 ส.ค. 65
246/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 1.36 MB 306 23 ส.ค. 65
247/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ (English Camp) ดาวน์โหลด 2.87 MB 339 23 ส.ค. 65
229/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.94 MB 324 13 ส.ค. 65
227/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดอาคาร 216 ก โรงเรียนกุมภวาปี ดาวน์โหลด 1.30 MB 317 13 ส.ค. 65
220/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก (Cha-Ching) ดาวน์โหลด 1.67 MB 326 13 ส.ค. 65
219/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมยกย่องเชิดชูแม่ดีเด่น และลูกกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 7.74 MB 359 13 ส.ค. 65
217/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการโรงเรียนตามมาตรฐานสากล (OBEC QA) และแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด 4.26 MB 203 13 ส.ค. 65
216/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 ดาวน์โหลด 4.77 MB 231 13 ส.ค. 65
215/2565 ให้ข้าราชการครูไปราชการ ดาวน์โหลด 0.60 MB 305 13 ส.ค. 65
213/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรม และการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ดาวน์โหลด 2.45 MB 210 13 ส.ค. 65
201/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 6.70 MB 202 24 ก.ค. 65
198/2565 แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอนกิจกรรมยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 1.21 MB 199 24 ก.ค. 65
183/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 2.20 MB 204 10 ก.ค. 65
192/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 1.59 MB 398 3 ก.ค. 65
185/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.47 MB 177 3 ก.ค. 65
184/2565 แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.39 MB 180 3 ก.ค. 65
179/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด 3.26 MB 241 25 มิ.ย. 65
170/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมตามโครงการ พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ดาวน์โหลด 4.20 MB 178 24 มิ.ย. 65
151/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด 0.67 MB 201 21 มิ.ย. 65
161/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 (วPA) ดาวน์โหลด 3.45 MB 195 17 มิ.ย. 65
169/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูและกิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 9.05 MB 188 16 มิ.ย. 65
168/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 12.21 MB 194 16 มิ.ย. 65
162/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 4.36 MB 213 16 มิ.ย. 65
160/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 2.71 MB 181 16 มิ.ย. 65
156/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน และสมาชิกสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 6.98 MB 164 16 มิ.ย. 65
159/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 2.07 MB 605 12 มิ.ย. 65
158/2565 ให้ข้าราชการครูไปราชการ ดาวน์โหลด 0.84 MB 166 12 มิ.ย. 65
154/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดาวน์โหลด 1.31 MB 201 5 มิ.ย. 65
153/2565 ให้ข้าราชการครูไปราชการ (วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินี) ดาวน์โหลด 0.58 MB 758 5 มิ.ย. 65
150/2565 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.81 MB 218 5 มิ.ย. 65
145/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.40 MB 173 5 มิ.ย. 65
144/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำกับ ติดตาม แก้ไขผลการเรียน 0, ร, มส, มผ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 2.39 MB 181 5 มิ.ย. 65
121/2565 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด 0.08 MB 189 30 พ.ค. 65
143/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการห้องเรียนศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ โรงเรียนกุมภวาปี ดาวน์โหลด 0.18 MB 185 29 พ.ค. 65
140/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อรับทุนปัจจัยพื้นฐานและทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.47 MB 186 29 พ.ค. 65
139/2565 แต่งตั้งกรรมการพิจารณานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.38 MB 221 29 พ.ค. 65
137/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการทดสอบวัดความสามารถทักษะทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ดาวน์โหลด 0.18 MB 161 29 พ.ค. 65
117/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การปรับปรุงหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่นและ STAR STEMS เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียนและแนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ" ในรูปแบบออนไลน์ ดาวน์โหลด 7.26 MB 228 9 พ.ค. 65
110/2565 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.77 MB 203 7 พ.ค. 65
088/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม "ทำบุญและรดน้ำดำหัวขอพร สืบสานประเพณีสงกรานต์" ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด 0.30 MB 228 8 เม.ย. 65
081/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.77 MB 185 8 เม.ย. 65
080/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 1.10 MB 164 26 มี.ค. 65
075/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ประกาศนียบัตร (ปพ.2) และแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 1.13 MB 1,258 21 มี.ค. 65
066/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมทดสอบความรู้และประสบการณ์ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 1.75 MB 198 21 มี.ค. 65
057/2565 แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอนกิจกรรมยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 1.16 MB 282 21 มี.ค. 65
056/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.46 MB 226 8 มี.ค. 65
061/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.50 MB 290 8 มี.ค. 65
070/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการปฏิบัติหน้าที่เรียนซ้ำรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์กรณีพิเศษ ดาวน์โหลด 2.67 MB 160 7 มี.ค. 65
059/2565 แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมทดสอบความรู้และประสบการณ์ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 3.45 MB 275 7 มี.ค. 65
053/2565 แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 3.28 MB 1,741 3 มี.ค. 65
058/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ "โรงเรียนปลอดขยะ" ดาวน์โหลด 6.53 MB 648 3 มี.ค. 65
049/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.28 MB 217 24 ก.พ. 65
052/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ดาวน์โหลด 0.66 MB 4,800 23 ก.พ. 65
046/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.65 MB 1,425 21 ก.พ. 65
046/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนทุนกุมภวาปียอดมงกุฎ ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.57 MB 148 19 ก.พ. 65
017/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ดาวน์โหลด 0.53 MB 583 2 ก.พ. 65
010/2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนกุมภวาปี ดาวน์โหลด 0.35 MB 2,907 1 ก.พ. 65
011/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.1) เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ (ตามหลักเกณฑ์ ว.21) ดาวน์โหลด 0.24 MB 342 21 ม.ค. 65
008/2565 มอบหมายการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม ดาวน์โหลด 0.41 MB 196 17 ม.ค. 65
001/2565 มอบหมายการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 4 - 14 มกราคม 2565 ดาวน์โหลด 0.48 MB 190 9 ม.ค. 65
331/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2565 ดาวน์โหลด 0.90 MB 238 1 ม.ค. 65
321/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น (Microsoft Basic to Data Science) ดาวน์โหลด 1.38 MB 181 22 ธ.ค. 64
304/2564 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 1.86 MB 184 22 ธ.ค. 64
324/2564 มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Information and Communication Technology (ICT) โรงเรียนกุมภวาปี ดาวน์โหลด 0.36 MB 170 21 ธ.ค. 64
318/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 0.87 MB 169 19 ธ.ค. 64
308/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียน ดาวน์โหลด 0.81 MB 312 19 ธ.ค. 64
300/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ปพ.5 ในรูปแบบออนไลน์ ดาวน์โหลด 0.23 MB 172 5 ธ.ค. 64
297/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.19 MB 188 5 ธ.ค. 64
296/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน ดาวน์โหลด 1.38 MB 174 24 พ.ย 64
294/2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการแก้ไขผลการเรียน ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.13 MB 337 23 พ.ย 64
288/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระราชทานผ้าพระกฐิน ดาวน์โหลด 2.63 MB 157 22 พ.ย 64
280/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน ดาวน์โหลด 3.34 MB 146 22 พ.ย 64
282/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมในการนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) ศูนย์โรงเรียนกุมภวาปี ดาวน์โหลด 1.28 MB 306 11 พ.ย 64
273/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ HCEC (Human Capital Excellence Center : HCEC) ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์โรงเรียนกุมภวาปี ดาวน์โหลด 0.97 MB 451 11 พ.ย 64
265/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน สาระการเรียนรู้ : พืชศึกษา ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ประโยชน์แท้แก่มหาชนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดาวน์โหลด 0.26 MB 220 6 พ.ย 64
264/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดาวน์โหลด 0.43 MB 773 6 พ.ย 64
267/2564 มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงานตามหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ดาวน์โหลด 4.72 MB 3,433 2 พ.ย 64
259/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลด 0.41 MB 168 2 พ.ย 64
264/2564 แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอนรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.27 MB 167 1 พ.ย 64
260/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน ดาวน์โหลด 2.49 MB 157 1 พ.ย 64
261/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกุมภวาปี ครบรอบ 73 ปี ดาวน์โหลด 0.10 MB 263 30 ต.ค. 64
254/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนกุมภวาปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ดาวน์โหลด 0.46 MB 340 30 ต.ค. 64
255/2564 มอบหมายการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลด 2.52 MB 184 27 ต.ค. 64
248/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่นและ STAR STEMS เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน ในรูปแบบออนไลน์ ดาวน์โหลด 1.01 MB 143 25 ต.ค. 64
246/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน ดาวน์โหลด 3.19 MB 153 21 ต.ค. 64
244/2564 มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.32 MB 171 17 ต.ค. 64
243/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในระหว่างวันที่ 12 - 18 ตุลาคม 2564 (กรณีพิเศษ) ดาวน์โหลด 1.00 MB 141 17 ต.ค. 64
170/2564 มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงานตามหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ดาวน์โหลด 0.38 MB 184 13 ต.ค. 64
240/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด 0.34 MB 143 13 ต.ค. 64
237/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน ดาวน์โหลด 3.36 MB 145 13 ต.ค. 64
236/2564 มอบหมายการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลด 1.29 MB 184 11 ต.ค. 64
220/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว9 (PA) รูปแบบออนไลน์ ดาวน์โหลด 0.10 MB 3,476 22 ก.ย. 64
218/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสำรวจความยินยอมของผู้ปกครองในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน ดาวน์โหลด 1.17 MB 199 18 ก.ย. 64
212/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด 0.46 MB 207 18 ก.ย. 64
201/2564 มอบหมายการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2564 ดาวน์โหลด 1.02 MB 184 2 ก.ย. 64
205/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ กำกับ ติดตามและช่วยเหลือนักเรียน ในการเรียนออนไลน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลด 0.84 MB 164 1 ก.ย. 64
202/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ดาวน์โหลด 0.34 MB 183 1 ก.ย. 64
195/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 4.29 MB 166 28 ส.ค. 64
196/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแก้ปัญหาติด 0 ร มส. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลด 0.72 MB 178 28 ส.ค. 64
199/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.28 MB 185 26 ส.ค. 64
187/2564 มอบหมายการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 2 - 31 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลด 0.44 MB 148 6 ส.ค. 64
184/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะและแนวทางการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลรูปแบบออนไลน์ ดาวน์โหลด 1.12 MB 613 8 ส.ค. 64
177/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานทางการศึกษาความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด 0.73 MB 160 6 ส.ค. 64
160/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ Conference ระยะที่ 1 ดาวน์โหลด 2.06 MB 186 24 ก.ค. 64
181/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน และสมาชิกสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.21 MB 2,314 24 ก.ค. 64
156/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลงตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน กรรมการประเมิน และวิธีการประเมิน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำ ดาวน์โหลด 3.49 MB 175 6 ก.ค. 64
154/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ดาวน์โหลด 1.23 MB 382 2 ก.ค. 64
127/2564 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 3.12 MB 287 22 มิ.ย. 64
135/2564 แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอนรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.26 MB 190 12 มิ.ย. 64
129/2564 มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการ ช่วงระหว่างวันที่ 1-11 มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลด 0.16 MB 192 2 มิ.ย. 64
125/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น และ STAR STEMS ในรูปแบบออนไลน์ ดาวน์โหลด 0.96 MB 172 19 พ.ค. 64
116/2564 ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคุมสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.68 MB 189 17 พ.ค. 64
121/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ Platform Cisco Webex ดาวน์โหลด 3.52 MB 158 14 พ.ค. 64
118/2564 มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการ ช่วงระหว่างวันที่ ๑๑ พฤษภาคม - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด 0.18 MB 193 6 พ.ค. 64
107/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม "รดน้ำดำหัวขอพร สืบสานประเพณีสงกรานต์" ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด 2.08 MB 1,658 7 เม.ย. 64
113/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบนักเรียนทุนโครงการกุมภวาปียอดมงกุฎ ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.46 MB 333 7 เม.ย. 64
103/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศ - อำลาสถาบัน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 2.03 MB 299 2 เม.ย. 64
102/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งลุ่มน้ำปาวตอนบน (UPPO GAMES) ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 3.31 MB 686 2 เม.ย. 64
076/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 1.79 MB 1,694 25 มี.ค. 64
083/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 3.87 MB 1,622 21 มี.ค. 64
082/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 2.89 MB 258 21 มี.ค. 64
077/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.95 MB 1,584 21 มี.ค. 64
075/2564 ให้ข้าราชการครูไปราชการ ดาวน์โหลด 0.10 MB 166 15 มี.ค. 64
070/2564 ให้ข้าราชการครูไปราชการ ดาวน์โหลด 0.21 MB 170 15 มี.ค. 64
074/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ดาวน์โหลด 0.39 MB 264 10 มี.ค. 64
069/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชผ้าไตรพระราชทาน ดาวน์โหลด 0.87 MB 221 9 มี.ค. 64
057/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่นโรงเรียนกุมภวาปี ดาวน์โหลด 2.21 MB 3,387 9 มี.ค. 64
034/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด 1.41 MB 471 9 มี.ค. 64
056/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 1.08 MB 607 5 มี.ค. 64
054/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด 0.54 MB 190 28 ก.พ. 64
053/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมบุญประจำปี (บุญผะเหวด) ดาวน์โหลด 0.69 MB 815 28 ก.พ. 64
049/2564 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืนประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 ดาวน์โหลด 0.82 MB 654 28 ก.พ. 64
042/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและจัดทำหลักสูตรโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. (SMT) ดาวน์โหลด 0.58 MB 530 28 ก.พ. 64
035/2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการติดตามผลการเรียนและแก้ไข 0, ร, มส., มผ. ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.63 MB 468 6 ก.พ. 64
032/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลนักเรียนในการพักค้างคืนเพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.70 MB 210 6 ก.พ. 64
016/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 2.65 MB 189 6 ก.พ. 64
015/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 1.44 MB 179 6 ก.พ. 64
005/2564 มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระงานตามหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 4.72 MB 428 6 ก.พ. 64
311/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่วิทยฐานะครูชำนาญการ ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.29 MB 171 6 ก.พ. 64
308/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด 1.10 MB 159 6 ก.พ. 64
293/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาวน์โหลด 0.59 MB 222 6 ก.พ. 64
288/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี "วันวชิราวุธ" ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 1.68 MB 394 6 ก.พ. 64
268/2563 แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอนรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 3.47 MB 152 6 ก.พ. 64
261/2563 ให้ข้าราชการครูไปราชการ ดาวน์โหลด 1.52 MB 386 6 ก.พ. 64
244/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 3.01 MB 172 6 ก.พ. 64
243/2563 แต่งตัั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดาวน์โหลด 0.85 MB 163 6 ก.พ. 64
238/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีออกพรรษาแข่งขันเรือยาว ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด 1.46 MB 494 6 ก.พ. 64
220/2563 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์กลางคืนประจำสถานที่ราชการ ประจำเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลด 0.75 MB 151 6 ก.พ. 64
034/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด 1.41 MB 213 9 มี.ค. 64
193/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.89 MB 209 6 ก.พ. 64
191/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดาวน์โหลด 1.67 MB 168 6 ก.พ. 64
173/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.92 MB 188 6 ก.พ. 64
171/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำสถานศึกษาโรงเรียนกุมภวาปี ดาวน์โหลด 0.65 MB 179 6 ก.พ. 64
146/2563 แต่งตั้งผู้ดูแลระบบและนายทะเบียนสารสนเทศทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผ่าน www.deep.go.th ระดับสถานศึกษา ดาวน์โหลด 0.25 MB 141 6 ก.พ. 64
104/2563 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการอบรมบูรณาการการจัดการเรียนรู้และกระบวนการวิจัยทางการศึกษา ดาวน์โหลด 0.04 MB 186 6 ก.พ. 64
คำสั่งภายนอก     ครั้ง วันที่
130/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเล ดาวน์โหลด 0.37 MB 147 9 ส.ค. 64
2221/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบในการทดสอบทางการศึกษาระดับชั้นขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 1.09 MB 263 25 มี.ค. 64
คำสั่งเขตพื้นที่การศึกษา     ครั้ง วันที่
8/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการรัะดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 3.82 MB 63 29 ม.ค. 66
13/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 1.80 MB 63 18 ม.ค. 66
158/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนกุมภวาปี ดาวน์โหลด 0.67 MB 162 13 ส.ค. 65
42/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด 0.64 MB 166 5 มิ.ย. 65
19/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ระดับสนามสอบ ดาวน์โหลด 0.37 MB 136 8 ก.พ. 65
18/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับศูนย์สอบย่อย การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.74 MB 223 8 ก.พ. 65
130/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเล ดาวน์โหลด 0.19 MB 157 21 ม.ค. 65
ประกาศเขตพื้นที่การศึกษา     ครั้ง วันที่
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital testing) ปีการศึก ดาวน์โหลด 0.33 MB 84 15 ม.ค. 66
280/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน และคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดอุดรธานี ศูนย์การแข่งขันที่ 2 โรงเรียนกุมภวาปี ดาวน์โหลด 1.30 MB 63 22 ธ.ค. 65
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ 216 ก ของโรงเรียนกุมภวาปี ดาวน์โหลด 0.21 MB 169 2 ส.ค. 65