• โรงเรียนกุมภวาปี
  164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

 • สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

 • โรงเรียนกุมภวาปี
  164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

 • โรงเรียนกุมภวาปี
  164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

ดาวน์โหลด

ทั่วไป     ครั้ง วันที่
เพลงมาร์ชโรงเรียนกุมภวาปี ดาวน์โหลด 5.66 MB 61 30 ก.ย. 63
โลโก้โรงเรียนกุมภวาปี ดาวน์โหลด 0.18 MB 130 30 ก.ย. 63
กลุ่มบริหารวิชาการ     ครั้ง วันที่
ขั้นตอนการตรวจสอบผลการเรียนในระบบ SGS ดาวน์โหลด 0.92 MB 40 1 พ.ค. 65
วผ.04 แบบคำร้องขอจบการศึกษา ดาวน์โหลด 0.07 MB 45 20 ม.ค. 65
วผ.03 ปกแบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) ดาวน์โหลด 0.07 MB 82 5 ธ.ค. 64
วผ.02 คู่มือการใช้งานระบบ SGS ดาวน์โหลด 2.42 MB 291 5 ธ.ค. 64
วผ.01 แบบแจ้งผลการสอบแก้ตัว 0, ร และ มส. ดาวน์โหลด 0.07 MB 197 8 ต.ค. 64
วช.11 แบบขออนุญาตตัดสินผลการเรียน 0 ร มส. ดาวน์โหลด 0.07 MB 193 5 ต.ค. 64
วช.10 ใบลากิจ (สำหรับนักเรียน) ดาวน์โหลด 0.05 MB 70 8 ก.พ. 64
วช.09 ใบลาป่วย (สำหรับนักเรียน) ดาวน์โหลด 0.05 MB 134 8 ก.พ. 64
วช.08 แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค ดาวน์โหลด 0.07 MB 354 8 ก.พ. 64
วช.07 แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนเวลาเรียนน้อยกว่า 80% ดาวน์โหลด 0.04 MB 220 8 ก.พ. 64
วช.06 แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน ดาวน์โหลด 0.05 MB 124 8 ก.พ. 64
วช.05 แบบคำร้องขอระเบียนผลการเรียน (รบ.1-ต./ป.) ดาวน์โหลด 0.06 MB 144 8 ก.พ. 64
วช.04 แบบคำร้องขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ดาวน์โหลด 0.06 MB 184 8 ก.พ. 64
วช.02 (2) แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม ดาวน์โหลด 0.11 MB 128 8 ก.พ. 64
วช.02 (1) แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน ดาวน์โหลด 0.11 MB 156 8 ก.พ. 64
วช.01 (3) แบบรายงานผลการดำเนินการตามโครงพัฒนาวิชาชีพฯ (PLC) ดาวน์โหลด 0.19 MB 52 8 ก.พ. 64
วช.01 (2) แบบบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ดาวน์โหลด 0.26 MB 60 8 ก.พ. 64
วช.01 (1) แบบขอเสนอโครงการพัฒนาวิชาชีพฯ (PLC) ดาวน์โหลด 0.07 MB 632 8 ก.พ. 64
กลุ่มบริหารงบประมาณ     ครั้ง วันที่
บันทึกข้ออนุมัติใช้เงินตามโครงการ ดาวน์โหลด 0.03 MB 81 22 ธ.ค. 64
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนกุมภวาปี ระยะ 4 ปี (2564-2567) ดาวน์โหลด 2.50 MB 298 19 มี.ค. 64
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด 2.72 MB 247 19 มี.ค. 64
กลุ่มบริหารงานบุคคล     ครั้ง วันที่
บค.07 บันทึกข้อความขออนุญาตกักตัว ดาวน์โหลด 0.02 MB 38 18 มี.ค. 65
บค.01 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ดาวน์โหลด 0.05 MB 89 24 ธ.ค. 63
บค.02 แบบคำร้องยินยอมให้บุคคลอื่นถ่ายทะเบียนประวัติ (ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.16) ดาวน์โหลด 0.03 MB 84 24 ธ.ค. 63
บค.03 แบบรายงาน กำกับติดตาม การพัฒนาข้าราชการครูฯ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ดาวน์โหลด 0.01 MB 70 24 ธ.ค. 63
บค.04 แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว และลาคลอดบุตร ดาวน์โหลด 0.02 MB 58 24 ธ.ค. 63
บค.05 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ ดาวน์โหลด 0.07 MB 196 24 ธ.ค. 63
บค.06 แบบฟอร์มขออนุญาตเปลี่ยนการอยู่เวรกลางวัน/กลางคืน ดาวน์โหลด 0.04 MB 65 24 ธ.ค. 63
กลุ่มบริหารทั่วไป     ครั้ง วันที่
ทป.03 บันทึกข้อความขออนุญาตเข้าพักอาศัยบ้านพักครู ดาวน์โหลด 0.07 MB 7 13 ก.ย. 65
ทป.02 แบบบันทึกการขอยืมอุปกรณ์ ดาวน์โหลด 0.17 MB 9 13 ก.ย. 65
ทป.01 แบบบันทึกการขอใช้สถานที่ ดาวน์โหลด 0.22 MB 7 13 ก.ย. 65