• โรงเรียนกุมภวาปี
    164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

  • โรงเรียนกุมภวาปี
    164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

  • สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
    164 หมู่ 3 ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110

สอบภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์ HCEC กุมภวาปี

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์ HCEC โรงเรียนกุมภวาปี ได้ดำเนินการจัดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษที่เทียบเท่ามาตรฐานตามความสามารถทางภาษาที่เป็นสากล (CEFR) ด้วยระบบ Edusynch-CEFR Level Test ตามโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2